03

Doporučení společnosti AgroProtec s.r.o. pro použití stimulátorů řady Agrostim

Lukáš Svoboda

Agrostim TRIA - rostlinný stimulátor s novou účinnou látkou je bezpečný pro včely

Agrostim TRIA je rostlinný stimulátor na bázi zcela nové účinné látky 1 - triacontanol. Jedná se v České republice o zcela novou účinnou látkou, která se v rámci registračních pokusů osvědčila v řadě polních plodin i vytrvalých kultur. Přináší pro tuzemské pěstitele řadu výhod spočívající v posilování odolnosti rostlin proti nepříznivým biotickým i abiotickým vlivům. Má podobné vlastnosti jako nitrofenoláty, které svou účinností plně nahrazuje. (viz. obr č.2 Vliv stimulátorů na zvýšení výnusu). Z chemického hlediska je 1 - triacontanol nasycený alkohol s dlouhým řetězcem obsahující 30 uhlíků v molekule. Tato látka je zcela přírodního původu a přirozeně se vyskytuje v rostlinách (kutikula vojtěšky) a ve včelím vosku. 1 - triacontanol obsažený v přípravku se vyznačuje jedinečným mechanismem účinnosti, jeho příjem a transport v rostlině není ovlivňován teplotou a je možné ho tedy použit za nízkých i vysokých teplot, aniž by docházelo ke snižování účinnosti či nežádoucímu působení na rostliny. V případě triacontanolu se nejedná o rostlinný hormon a jeho použití není přísně vázáno na určitou růstovou fázi rostliny. To umožňuje jeho aplikaci prakticky ve všech růstových fázích plodiny bez rizika poškození. Z hlediska načasování aplikace se tedy jedná o stimulátor bezpečný. Použití Agrostimu TRIA je doprovázeno protistresovými efekty, zvyšuje se výkon fotosyntézy a aktivita některých enzymů v rostlině, zvyšuje se buněčná propustnost, dělení buněk, zadržování vody v rostlinách, odolnost proti chorobám a škůdcům, podporuje se klíčení pylových zrn, zpevňování pletiv a má další pozitivní efekty na metabolismus rostliny a zvyšování přirozené imunity. Z praktického hlediska je nejvýhodnější jeho použití před stresem nebo krátce po projevení se stresových podmínek během vegetace zpravidla společně s přípravky na ochranu rostlin nebo listovými hnojivy, případně s hnojivem DAM 390. Agrostim TRIA má širokou registraci prakticky do všech polních plodin i trvalých kultur při jednotném dávkování 0,1 l/ha. Rovněž počet aplikací za vegetaci není z biologického hlediska limitován, přičemž jsou nejvýhodnější aplikace v době, kdy se vytvářejí hlavní výnosové prvky nebo kvalitativní ukazatele v rostlinách. Použití 1 - triacontanolu zvyšuje tedy obsah dusíkatých látek v produkci (viz. obr. 2 Vliv stimulátorů na zvýšení obsahu N-látek). Pro tuto skutečnost je tudíž nutné upozornit na opatrnost při použití ve sladovnickém ječmeni v pozdějších růstových fázích na rozdíl od potravinářských a krmných pšenic.

Protože nachází Agrostim TRIA uplatnění při společné aplikaci s fungicidy do květu řepky byly v loňském roce provedeny ve Výzkumném ústavu včelařském DOL zkoušky na určení toxicity směsí Agrostim TRIA 0,1 l/ha + Agrovital 0,07% + Amistar Xtra 1 l/ha / Pictor 0,5 l/ha / Prosaro 250 EC 0,75 l/ha. Na základě protokolu o zkouškách číslo 1251/2016 je možno konstatovat, že při dodržení dávkování jsou směsi přípravků v uvedených kombinacích a koncentracích netoxické pro včely.

Stimulátory řady Agrostim jsou mísitelné se všemi herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, růstovými regulátory a listovými hnojivy nebo s kapalným hnojivem DAM 390. Při aplikaci v plodinách s hůře smáčitelnými listy (např. řepka, mák, hrách, zelenina atd.) nebo pokud se očekává déšť do 3 hodin, či za suchého počasí s vysokými teplotami, kdy hrozí zasychání aplikační kapaliny na povrchu rostlin, doporučujeme do postřiku přidat multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07%.

www.agroprotec.cz © 2007-2024Ochrana osobních údajůPravidla použití stránek a údajů